Disposició d’un Sistema de Qualitat implantat en base a la ISO 9001.


 

Inscrit en el Registre de Salut Ambiental i Alimentària LSAA-105-97.


 

Inscrit al Registre Oficial d’Establiments i Serveis Plaguicides (ROESP) nºT5001S-SA-Lg.


 

Laboratori reconegut per la Generalitat de Catalunya amb el nº 671.